Temeljem članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/2014, 70/2017, 98/2019) i članka 14. Zakona o sportu (Narodne novine 71/2006, 150/2008, 124/2010, 124/2011, 86/2012, 94/2013, 85/2015, 19/2016, 98/2019, 47/2020, 77/2020), Skupština PLANINARSKOG DRUŠTVA KPD na svojoj sjednici održanoj 24. rujna 2020. donosi

 

 

STATUT

PLANINARSKOG DRUŠTVA KPD

 

 

 

I.                     OSNOVNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim se Statutom uređuju naziv, sjedište, zastupanje, izgled pečata i područje(a) djelovanja PLANINARSKOG DRUŠTVA KPD (u daljnjem tekstu: Društvo), sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu;  uvjeti i način učlanjivanja u Društvo te prestanak članstva u Društvu, prava, obveze i odgovornosti te stegovna odgovornost članova, način vođenja popisa članova, tijela Društva, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izbor i opoziv likvidatora Društva; međusobna prava i obveze Društva i ustrojstvenih oblika, prestanak postojanja Društva, imovina, način stjecanja i raspolaganja imovinom, postupak s imovinom u slučaju prestanka Društva, način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Društva te druga pitanja značajna za Društvo.

 

Članak 2.

 

Društvo djeluje u skladu s načelom neovisnosti, načelom javnosti, načelom demokratskog ustroja, načelom neprofitnosti i načelom slobodnog sudjelovanja u javnom životu, sukladno Zakonu o udrugama.

 

Rad u Društvu je dobrovoljan i odvija se u skladu s načelima iz stavka 1. ovog članka.

 

 

II.                   NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA, IZGLED I SADRŽAJ PEČATA

Članak 3.

 

Naziv Društva je „PLANINARSKO DRUŠTVO KPD“.

 

Skraćeni naziv Društva je „KPD“.

 

Sjedište Društva je u Zagrebu, Marijana Čavića 1a.

 

Odluku o adresi sjedišta Društva donosi Upravni odbor Društva.

 

Članak 4.

 

Društvo je neprofitna pravna osoba registrirana pri nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba za poslove opće uprave. Radi ostvarenja svojih ciljeva Društvo se može učlanjivati u saveze i druge udruge i organizacije ako to pridonosi postizanju ciljeva, te može surađivati s društvenim i sportskim udrugama i zajednicama, školama, ustanovama, poduzećima i državnim tijelima, pri čemu odluku o tome donosi Skupština.

 

 

Članak 5.

Društvo je dragovoljno udruženo u Hrvatski planinarski savez (u daljnjem tekstu HPS) radi ostvarenja i unapređenja zajedničkih ciljeva, interesa i zadaća.

 

Društvo se može dragovoljno udruživati u udruge čiji su ciljevi i djelatnosti podudarni s planinarstvom i planinarskim specijalnostima i ako to pridonosi postizanju ciljeva i djelovanju Društva (Gradski i Županijski planinarski savezi, Gradske i županijski zajednice športova, Zajednice tehničke kulture i dr.).

 

Društvo djeluje samostalno i neovisno na temelju Statuta.

 

 

Članak 6.

Društvo ima pečat.

 

Pečat Društva je okrugla oblika, promjera 30 mm. U središtu pečata je grb Hrvatskog planinarskog saveza, a uz obod pečata upisane su riječi: PLANINARSKO DRUŠTVO KPD.

 

Za računovodstvene i administrativne poslove upotrebljava se pečat Društva istog sadržaja i oblika, promjera 20 mm.

 

Članak 7.

 

Društvo ima znak tj. logotip na kojem je prikazan skraćeni naziv Društva KPD u tri nijanse narančaste boje (C0M70Y100K0/#d06519; C0M70Y100K15/#b85b16; C0M60Y100K0/#d67b19), a ispod velikog prikaza skraćenog naziva stoji manjim slovima puni naziv Društva u istim bojama. S lijeve strane skraćenog naziva je prikazan planinar s opremom koji je klinom i užetom zakačen za slovo K, dok je s desne strane na slovo D zakačena planinarka.

 


Članak 8.

 

Zastava Društva je bijele boje sa znakom Društva u sredini. Odnos dužine prema širini je 2 : 1.

 

 

III.                  ZASTUPANJE

 

Članak 9.

Društvo u okviru njegove djelatnosti zastupa predsjednik Društva, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik Društva.

 

 

IV.     CILJEVI, PODRUČJE(A) DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA DJELATNOSTI 

                      (I GOSPODARSKE  DJELATNOSTI) DRUŠTVA

 

Članak 10.

Ciljevi Društva su:

         poticanje, razvijanje i unapređenje sportsko-planinarske rekreacije i planinarskih aktivnosti radi zadovoljavanja potreba za očuvanjem, održavanjem i poboljšanjem psihofizičkih sposobnosti i zdravlja članova, korištenjem slobodnog vremena za tjelesno vježbanje i sportsko planinarske aktivnosti.

         osvješćivanje potrebe očuvanja prirode za potrebe budućih generacija.

 

Društvo sukladno svojim ciljevima djeluje na području sporta: Planinarstvo.

         

 

Članak 11.

Djelatnosti Društva su:

         organiziranje za članstvo planinarskih izleta, tura, pohoda, susreta, sletova, ekspedicija, logorovanja, planinarskih natjecanja i drugih planinarskih društvenih akcija,

         obilježavanje, čuvanja i održavanje planinarskih putova te obilaznica i veznih putova,

         gradnja, održavanje, čuvanje i skrb o planinarskim objektima,

         populariziranje prirodnih ljepota naše domovine, posebice naših gora i života u njima, predavanjima, prikazivanjem filmova, izložbama, tiskom i drugim sredstvima,

         organiziranje edukativnih radionica, predavanja i izložaba radi promicanja zdravih oblika života i potrebe očuvanja prirode,

         propagiranje i rad na očuvanju prirodnog okoliša izletima i susretima,

         suradnja s organizacijama za zaštitu kulturno-povijesnih spomenika u prirodi,

         suradnja s drugim srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje,

         suradnja sa sredstvima javnog priopćavanja i tiskom te praćenje stručne literature

         suradnja s gospodarskim subjektima u obavljanju poslova od zajedničkog interesa, sa znanstvenim institucijama, školama, športskim udrugama, savezima i zajednicama, ustanovama, državnim organima i drugim   organizacijama na razvoju planinarstva i njegovom društvenom vrednovanju;

         promicanje planinarstva kod mladeži i građana, te organiziranjem i provođenjem odgojno-obrazovnog i kulturnog rada medu planinarima,

         njegovanje planinarske etike razvijanjem čovjekoljublja, nesebičnosti, ispravnog odnosa prema prirodi i smislu za njeno očuvanje,

         stvaranje uvjeta za razvitak zdravog, snažnog i plemenitog članstva,

         gospodarske djelatnosti Društva usmjerene ka ostvarenju ciljeva Društva su trgovina, ugostiteljske usluge, usluge turističke agencije, usluge aktivnog i pustolovnog turizma, usluge iznajmljivanja opreme za sport i rekreaciju, usluga organiziranja putovanja.

 

 

V.                   JAVNOST RADA

 

Članak 12.

Rad Društva je javan.

 

Javnost rada Društva ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, posebice:

·         pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Društva i značajnijim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način;

·         putem web stranice Društva te društvenih mreža, elektronske pošte, izloga u prostorijama Društva ili objavom u javnim medijima.

Javnost se može isključiti na sjednica tijela udruge zbog zaštite osobnih podataka o članovima udruge te zbog zaštite osobne ili poslovne tajne.

 

Rad u Društvu je dragovoljan društveni rad, koji se obavlja u skladu s načelima javnosti, kolegijalnosti, odgovornosti, informiranosti, reizbornosti i demokratskog odlučivanja.

 

 

VI.                 ČLANSTVO, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST

 

Članak 13.

 

Članom Društva postaje se dragovoljnim pristupom, prihvaćanjem pravila planinarske etike i Statuta Društva.

 

Članstvo u Društvu dokazuje se upisom u popis članova, planinarskom iskaznicom i plaćenom članarinom za tekuću godinu.

 

Članom Društva može postati isključivo fizička osoba.

 

Za osobu mlađu od 14 godina, pisanu izjavu o učlanjivanju u Društvo daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina, zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

 

Visinu članarine određuje Upravni odbor.

 

Članak 14.

 

Popis članova vodi Tajnik Društva.

 

Popis članova vodi se u elektroničkom obliku.

 

Popis članova mora sadržavati podatke o osobnom imenu člana, njegovom osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu i mjestu rođenja, datumu pristupanja Društvu, datumu prestanka članstva u Društvu, kontakt telefonu ili email adresi.

 

Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima Društva i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

 

Podaci o kontakt telefonu ili email adresi nisu javni, i dostupni su na uvid samo nadležnim tijelima državne uprave.

 

Svaki član je dužan prijaviti promjenu podataka koji se vode u Popisu članova te snosi sve posljedice propusta u izvršavanju takve obveze.

 

Članak 15.

 

Član Društva nakon plaćanja članarine ima pravo:

         aktivno sudjelovati u radu Društva, davati prijedloge i donositi odluke,

         koristiti se rekvizitima i opremom u vlasništvu Društva

         koristiti se povlasticama koje imaju članovi Društva,

         birati i biti biran u tijela Društva, ako ima poslovnu sposobnost.

 

Malodobni članovi nemaju pravo birati ni biti birani u tijela Društva.

 

Članak 16.

 

Obveze i odgovornosti člana Društva jesu:

         aktivno sudjelovati u radu Društva

         redovito plaćati članarinu za tekuću godinu

         sudjelovati u donošenju odluka

         davati prijedloge i mišljenja o radu Društva

         pridržavati se  Statuta i drugih akata Društva

         izvršavati odluke upravnih tijela Društva i preuzetih obveza

         čuvati i podizati ugled i interes Društva

         čuvati imovinu Društva

         pravovremeno i u mjeri nužnoj za sigurno provođenje planinarskih aktivnosti i/ili kontinuitet ostalih djelatnosti Društva davati informacije o svom zdravstvenom stanju

         poštovati dostojanstvo svih članova udruge, radnih kolega, članova drugih planinarskih udruga i saveza

         ponašati se odgovorno prema okolišu u širem smislu.

 

Članak 17.

 

Članstvo u Društvu prestaje:

         dragovoljnim istupom

         neplaćanjem članarine (nakon isteka kalendarske godine)

         isključenjem.

 

Članak 18.

 

Član se briše iz popisa članova bez posebne odluke ako do kraja kalendarske godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

 

Članak 19.

 

Odluku o isključenju člana iz Društva donosi Upravni odbor na prijedlog Suda časti u slučaju:

       ako član ne poštuje odredbe ovog Statuta,

       ako član povrijedi dostojanstvo, sigurnost i/ili integritet bilo kojeg drugog člana Društva,

       ako član teže povrijedi i neke druge legitimne interese drugog člana Društva,

       ako je članu sudskom odlukom izrečena mjera zabrane javnog istupanja i djelovanja,

       ako ne poštuje pravila i kodeks Hrvatskog planinarskog društva, odnosno pravila i kodekse županijskih i gradskih saveza kojih je Društvo član

       ako šteti okolišu svojim postupcima.

 

Isključeni član ima pravo u roku od 15 (petnaest) dana, računajući od dana dostave odluke o isključenju na e-mail adresu člana prijavljenu društvu, podnijeti žalbu Skupštini Društva.

 

Skupština je obvezna odlučiti o žalbi u roku od 30 dana od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Društva o žalbi podnijetoj u povodu isključenja iz članstva je konačna.

 

Članovi Društva stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima.

 

 

VII.                TIJELA DRUŠTVA

 

 

Članak 20.

 

Tijela Društva su:

         Skupština

         Upravni odbor

         Sud časti

         Predsjednik

         Tajnik

 

 

Skupština

Članak 21.

 

Skupština je najviše tijelo upravljanja Društvom, a čine je svi poslovno sposobni članovi Društva.

 

Članak 22.

 

Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.

 

Redovna sjednica Skupštine održava se najmanje jednom tijekom kalendarske godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake 4 (četiri) godine.

 

Izvanredna skupština održava se po potrebi.

 

Sjednice Skupštine saziva predsjednik Društva na vlastitu inicijativu.

 

Saziv Skupštine s objavom dnevnog reda i potrebnim prijedlozima za izglasavanje članovima Skupštine mora biti dostavljen poštom ili e-mailom najkasnije 15 dana prije održavanja Skupštine.
Skupština se u pravilu održava na uobičajeni način fizičkog prisustva članova, ako odlukom Upravnog odbora Društva nije odlučeno drukčije.  Odluka o sazivanju skupštine sadrži dnevni red sjednice, dan i mjesto održavanja sjednice, ili naznaku da će se u određeni dan i sat održati sjednica skupštine daljinskim putem. U slučaju održavanja sjednice skupštine daljinskim putem u pozivu se mora naznačiti oblik komunikacije na daljinu kojom će se održati sjednica skupštine.

 

Predsjednik je obvezan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje jedna trećina članova Društva. Uz zahtjev za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

 

Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz prethodnog stavka, sazvat će je predlagatelji, uz predloženi dnevni red, te mjesto i dan održavanja sjednice.

 

U slučaju isteka mandata tijela Društva, Skupštinu saziva 5 (pet) članova Društva upisanih u popis članova prije isteka mandata tijelima Društva.

 

Članak 23.

 

Sjednici Skupštine predsjedava predsjednik Društva. U odsutnosti Predsjednika, sjednici predsjedava dopredsjednik Društva, a ako je i on odsutan, Skupština na početku sjednice javnim glasovanjem određuje osobu koja će predsjedavati sjednicom.

 

O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik, koji potpisuje zapisničar (ovjerovitelj/i ako ih je skupština izabrala).

 

Zapisnik o radu sjednice Skupštine trajno se čuva u pismohrani Društva.

 

Članak 24.

 

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je na njoj nazočno više od polovice ukupnog broja registriranih članova Društva.

 

Ako u određeno vrijeme početka Skupštine Društva nije nazočno više od polovice ukupnog broja registriranih članova Društva, početak skupštine se odgađa za 15 minuta, a zatim počinje s radom i pravovaljano odlučuje.

 

Odluke Skupštine donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova i to javnim glasovanjem, osim u slučaju kada se odluči da se o pojedinom pitanju glasuje tajno.

 

 

Članak 25.

Skupština Društva:

      utvrđuje politiku rada Društva i daje smjernice za njegov rad,

      usvaja statut Društva i njegove izmjene i dopune,

      usvaja plan rada i financijski plan Društva za tekuću kalendarsku godinu te izvješće o radu Društva u protekloj kalendarskoj godini

      usvaja godišnje financijsko izvješće Društva,

      donosi druge akte i odluke važne za rad Društva,

      odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti Društva te njegovih gospodarskih djelatnosti,

      odlučuje o udruživanju Društva u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,

      bira i razrješuje dužnosti predsjednika, dopredsjednika i tajnika,

      bira i razrješuje Upravni odbor,

      bira i razrješuje Sud časti,

      donosi odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika (npr. sekcije, odsjeci),

      po potrebi donosi pravilnike tijela i ustrojstvenih oblika Društva,

      odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Društva,

      odlučuje o prestanku rada Društva i raspodjeli preostale imovine Društva,

      bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu,     

      imenuje i opoziva likvidatora Društva,

      odlučuje i o drugim pitanjima za koja ovim Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Društva.

 

 

 

            Upravni odbor

 

Članak 26.

 

Upravni odbor Društva je izvršno tijelo koje obnaša izvršne i druge poslove utvrđene ovim Statutom u razdoblju između dviju sjednica Skupštine.

 

Upravni odbor Društva sastoji se od 3-5 članova koje bira Skupština. Skupština bira i predsjednika Upravnog odbora Društva iz redova članova Upravnog odbora koji ima ista prava i obveze kao i ostali članovi Upravnog odbora.

 

Članovi Upravnog odbora radi lakšeg izvršavanja zadaća mogu imati dodijeljena područja rada, o čemu Upravni odbor odlučuje na prvoj redovnoj sjednici početkom svake kalendarske godine.

 

Mandat članova Upravnog odbora traje 4 (četiri) godine s mogućnošću ponovnog izbora.

 

Članak 27.

 

Upravni odbor sastaje se po potrebi. Iznimno, sjednica može biti i telekonferencijska. Predsjednik Društva određuje zapisničara koji vodi i arhivira zapisnik telekonferencijskog zasjedanja Upravnog odbora na isti način kao i kad Upravni odbor zasjeda na uobičajeni način.

 

Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Društva i rukovodi njihovim radom.

 

U slučaju odsutnosti predsjednika, sjednicama Upravnog odbora rukovodi dopredsjednik.

 

Upravni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovice njegovih članova, i to većinom glasova nazočnih članova.

 

O radu Upravnog odbora tajnik Društva vodi zapisnik.

 

Članak 28.

Upravni odbor Društva:

         ustrojava i rukovodi radom, aktivnostima i poslovanjem Društva u razdoblju između dviju sjednica Skupštine,

         priprema prijedlog godišnjeg plana rada Društva i skrbi se o njegovu izvršenju,

         provodi odluke Skupštine,

         upravlja imovinom Društva, donosi prijedlog financijskog plana i odlučuje o korištenju sredstava,

         utvrđuje prijedlog Statuta,

         vodi poslove Društva sukladno odlukama Skupštine,

         odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,

         utvrđuje prijedloge za priznanja i nagrade,

         surađuje s planinarskim i drugim udrugama, tvrtkama i institucijama,

         donosi odluke o izdavačkim, informacijskim, marketinškim i drugim aktivnostima u skladu s odlukama Skupštine,

         organizira i saziva savjetovanja, seminare i druge skupove radi osposobljavanja članova,

         na prijedlog Suda časti donosi odluku o isključenju članova iz Društva i

         obavlja i druge poslove u interesu razvitka Društva.

 

 

 

           

            Sud časti

 

Članak 29.

 

Sud časti sastoji se od predsjednika i 2 (dva) člana s mandatom 2 (dvije) godine, s mogućnošću ponovnog izbora, koje bira Skupština.

 

Sud časti rješava, provodi postupke i donosi odluke o nestatutarnom ponašanju i narušavanju kodeksa planinarske etike i ugleda Društva. Odluke donosi natpolovičnom većinom glasova svojih članova.

 

Nakon provedenog postupka i ovisno o utvrđenim činjenicama Sud časti izriče sljedeće stegovne mjere:

       za lake prekršaje: opomenu ili ukor

       za teže prekršaje: zabranu sudjelovanja u planinarskim akcijama u vremenu od jedne godine

       za najteža djela: privremeno ili trajno isključenje iz Društva.

 

Sud časti svoje odluke donosi u pisanom obliku i o njima izvještava Skupštinu i Upravni odbor.

 

               

            Predsjednik/Predsjednica

 

Članak 30.

 

Predsjednik Društva:

         zastupa Društvo,

         skrbi se o radu Društva i njegovih tijela te o zakonitosti rada Društva,

         vodi poslove Društva sukladno odlukama Skupštine,

         odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,                       

         dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,

         sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge,

         vodi posebnu skrb o imovini Društva i naredbodavatelj je za izvršenje financijskog plana Društva,

         provodi odluke i zaključke Skupštine,

         saziva i vodi sjednice Skupštine,

         saziva i vodi sjednice Upravnog odbora i

         obavlja i druge poslove u interesu Društva.

 

Predsjednika Društva bira Skupština Društva većinom glasova nazočnih članova na mandat od 4 (četiri) godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

         

U slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje dopredsjednik. Dopredsjednika bira Skupština većinom glasova nazočnih članova, a mandat mu traje 4 (četiri) godine.

 

Predsjednik i dopredsjednik mogu biti razriješeni dužnosti prije kraja mandata, i to:

         na svoj zahtjev,

         ako ne postupaju u skladu s ovim Statutom ili drugim pozitivnim propisima,

         ako ne izvršavaju odluke Skupštine ili postupaju protivno tim odlukama,

         ako svojim nesavjesnim radom prouzroče štetu Društvu ili njegovu ugledu.

 

Odluku o razrješenju predsjednika i/ili dopredsjednika donosi Skupština većinom glasova nazočnih članova.

 

            Tajnik/Tajnica  

 

Članak 31.

 

Tajnik Društva organizator je rada i poslovanja Društva, a osobito:

         skrbi o uvjetima rada i djelovanju,

         vodi popis članova i skrbi se o članskim zahtjevima i obvezama,

         obavlja stručno-administrativne poslove i odgovoran je za pripremu sjednica tijela Društva,

         skrbi se o pravodobnoj pripremi izvješća za Skupštinu,

         skrbi se o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, Upravnog odbora i drugih tijela Društva,

         vodi zapisnike i pismohranu Društva,

         vodi evidenciju o nagradama i priznanjima,

         skrbi se o pravovremenom obavještavanju članstva i javnosti o radu i djelovanju Društva i

         obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom Upravnog odbora.

 

Tajnika bira Skupština Društva većinom glasova nazočnih članova na mandat od 4 (četiri) godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

 

Tajnik može biti razriješen dužnosti i prije kraja mandata, i to:.

         na svoj zahtjev,

         ako ne izvršava zadatke koji su mu povjereni,

         ako svojim postupcima nanese veću štetu Društvu ili njegovu ugledu.

 

               

Članak 32.

 

Za računovodstvene i/ili administrativne poslove Društvo, uz odobrenje Upravnog odbora, može angažirati vanjske suradnike ili pružatelje usluga (pojedince ili tvrtke).

 

 

VIII.              LIKVIDATOR

 

Članak 33.

 

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovala Skupština Društva i koja je kao likvidator upisana u Registar udruga.

 

Likvidator ne mora biti član Društva.

 

Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.

 

 

IX.                  PRESTANAK POSTOJANJA DRUŠTVA

 

Članak 34.

 

Društvo prestaje djelovati:

      odlukom Skupštine o prestanku njegova djelovanja,

      u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

 

U slučaju kad o prestanku postojanja Društva odlučuje Skupština, odluku o tome donosi dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine.

 

 

X.                   IMOVINA DRUŠTVA

 

Članak 35.

 

Imovinu Društva čine novčana sredstva koje je Društvo steklo uplatom članarine, dobrovoljnim prilozima i darovima, sponzorstvima, obavljanjem djelatnosti i/ili gospodarske djelatnosti, financiranjem programa i projekata Društva iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz fondova i/ili iz inozemnih izvora, te novčana sredstva koje je Društvo steklo od nekretnina i pokretnih stvari Društva, kao i drugih imovinskih prava.

 

Društvo može raspolagati svojom imovinom samo radi ostvarivanja ciljeva i obavljanja djelatnosti određenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom.

 

Članak 36.

 

Društvo upravlja sredstvima za rad u skladu s propisima o materijalno financijskom poslovanju neprofitnih udruga. Ako u svom djelovanju Društvo ostvari eventualnu dobit, ista se isključivo mora koristiti za obavljanje i unaprjeđenje djelatnosti Društva odnosno za ostvarenje ciljeva utvrđenih Statutom.

 

Odluku o prodaji, najmu ili prijenosu na drugu osobu nepokretne imovine donosi Skupština Društva.

 

Financijski plan provodi Upravni odbor.

 

Članak 37.

 

U slučaju prestanka postojanja Društva, imovina se na osnovu odluke Skupštine, a nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka predaje udruzi s područja Grada Zagreba koja promiče dječju sportsku rekreaciju.

 

 

XI.                  NAGRADE I PRIZNANJA

 

Članak 38.

 

Za postignute uspjehe i rezultate u radu, doprinos razvoju Društva i dugogodišnje članstvo u Društvu mogu se na prijedlog Upravnog odbora dodjeljivati priznanja članovima Društva.

 

Priznanja se mogu dodjeljivati i drugim zaslužnim pojedincima, planinarskim i drugim organizacijama, za poseban doprinos razvoju planinarske djelatnosti i uspješnu suradnju na području planinarstva.

 

Prijedlog za dodjelu priznanja Hrvatskog planinarskog saveza, ili drugih saveza, podnosi se Upravnom odboru, u skladu s kriterijima propisanima Pravilnikom o dodjeli priznanja Hrvatskog planinarskog saveza.

               

 

       XII. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR DRUŠTVA

 

Članak 39.

 

Svi članovi Društva obvezni su surađivati u duhu zajedništva i solidarnosti.

 

Spor/sukob interesa u Društvu postoji ako se radi o pravima i interesima članova kojima oni mogu slobodno raspolagati, a utječe na rad Društva u cjelini ili ako se on odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove.

 

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće koje čine članovi Društva. Sastav, mandat i način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

 

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

 

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Društvom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga, o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Društvu radi rješavanja spora/sukoba interesa. Kad odluka arbitražnog vijeća postane konačna, Društvo podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga, a uz zahtjev prilaže odluku arbitražnog vijeća. 

 

 

XII.                PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 40.

 

Statut je temeljni opći akt Društva i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

 

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Društva.

         

Tumačenje drugih akata Društva daje Upravni odbor ili Predsjednik Društva.

 

 

Članak 41.

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u registar udruga pri nadležnom upravnom tijelu.

 

Izmjene i dopune ovog Statuta donose se na jednak način i prema istom postupku koji je određen za njegovo donošenje.

 

U Zagrebu, 24. rujna 2020.

Izmjene statuta, u Zagrebu, 29. studeni 2023.