Izjavavljujem

– da sam upoznat s time da registracijom postajem član Udruge KPD i da se time obvezujem pridržavati svih internih akata Udruge te uredno ispunjavati svoje članske obveze (uplata članarine, pridržavanje ovdje danih izjava, i dr.);

– da u svim aktivnostima Udruge sudjelujem dobrovoljno i bez prisile;

– da sam upoznat s time da je Udruga KPD osnovana s ciljem poticanja rekreativnog kretanja u prirodi te da takve aktivnosti nose sa sobom rizike, uključujući ali ne ograničavajući se na one povezane s prirodnim obilježjima terena, vremenskih prilika, opremljenosti sudionika i dostupnosti resursa (hrana, smještaj, zaklon, itd.);

– da potpisivanjem ove Izjave oslobađam odgovornosti Udrugu, članove Udruge, sva tijela Udruge te ostale sudionike i treće osobe za eventualne nezgode, ozljede, narušavanje zdravstvenog stanja i svake druge štete koje bi mogao prouzročiti ili pretrpjeti sudjelovanjem u aktivnostima Udruge te se odričem prava na naknadu štete s navedenih osnova;

– da sam upoznat sa svim pravilima ponašanja u Udruzi i pravilima sudjelovanja u njezinim aktivnostima, kako pisanima tako i usmeno dobivenima prije svake aktivnosti kojoj pristupam;

– da prihvaćam kako nepoštivanje pravila s moje strane može imati za posljedicu isključenje iz aktivnosti i/ili iz Udruge;

– da ću u aktivnostima Udruge sudjelovati poštujući vlastito zdravstveno stanje, slijedeći preporuke odabranog liječnika te poštujući ujedno i tuđe pravo na zdravlje i sigurnost te da u aktivnosti neću sudjelovati ako bi to za mene ili druge sudionike predstavljalo zdravstveni ili sigurnosni rizik;

- da ću čuvati ugled sponzora Udruge;

– da prihvaćam sve navedeno, razumijem posljedice i slažem se s prethodno opisanim uvjetima

Privola za fotografiranje i objave na webu

 

Potvrdom na ovu Izjavu, suglasan/a sam s korištenjem i obradom mojih osobnih podataka od strane udruge KPD, Marijana Čavića 1a, Zagreb, u sljedeće svrhe:

 

Suglasan sam/suglasna sam da članovi Udruge i osobe zadužene za PR Udruge fotografski/video zabilježe moje aktivnosti u okviru rada Udruge i takav materijal objave na web stranici Udruge te društvenim mrežama na kojima je Udruga aktivna u prezentiranju svog rada i aktivnosti.

 

Upoznat/a sam s pravom da u svakom trenutku od udruge KONZUM PLANINARSKO DRUŠTVO KPD mogu zatražiti pristup osobnim podacima, ispravak ili brisanje svojih osobnih podataka ili ograničavanje njihove obrade, te pravo na prenosivost podataka.

 

Upoznat/a sam s pravom da u svakom trenutku mogu opozvati ovdje danu privolu, slanjem obavijesti na e-mail adresu: privola.povlacenje@kpd.hr, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona opozvana.

 

Udruga KPD obrađuje osobne podatke u skladu sa primjenjivim propisima te primjenjuje odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi Vaši osobni podaci bili sigurni i zaštićeni od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. Udruga KPD štiti Vašu privatnost i čuva povjerljivost Vaših osobnih podataka prikupljenih u skladu s ovom Privolom. Udruga KPD neće Vaše osobne podatke prosljeđivati niti razmjenjivati s trećim osobama, niti koristiti u bilo koju drugu svrhu izuzev one za koju ste dali privolu, dakle u svrhu prezentiranja rada i aktivnosti udruge. Osobni podaci prikupljeni temeljem ove Privole bit će pohranjeni i obrađivani u ovdje navedenu svrhu.

 

Ova Privola nije uvjetovana članstvom u udruzi.

Privola za obradu osobnih podataka za Konzum plus d.o.o./p>  

Izjavavljujem

 

Ovime dajem privolu društvu KONZUM plus d.o.o., Zagreb Marijana Čavića 1/a, OIB: 62226620908 da prikuplja moje osobne podatke (fotografije i/ili videozapisi) u sklopu održavanja promotivnih aktivnosti u organizaciji Planinarskog društva KPD s kojim je Konzum plus d.o.o. sklopio Sponzorski ugovor za 2022.g. te da ih obrađuje u pogledu objave predmetnih snimki na promotivnim materijalima, službenoj web stranici KONZUM-a, u medijima, na društvenim mrežama, kao i u internim glasilima KONZUM-a te na proizvodima KONZUM-a, sve u skladu s poslovnim i promidžbenim potrebama KONZUM-a.  

 

Fotografijama i/ili videozapisima pristup imaju ovlaštene osobe iz Sektora marketinga KONZUM plus d.o.o., i to samo za ovdje navedenu svrhu. KONZUM poduzima i ostale organizacijske i tehničke mjere zaštite osobnih podataka. KONZUM će čuvati predmetne osobne podatke sve dok postoji pravna osnova za njihovu obradu, što je u ovom slučaju ova Privola, te će prenijeti osobne podatke svojim izvršiteljima obrade koji održavaju Internet stranicu i društvene mreže (Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, i sl.) KONZUM plus d.o.o., a koji mogu obrađivati osobne podatke samo sukladno uputama KONZUM plus d.o.o..

   

Ovu Privolu dajem dobrovoljno te sam upoznat/upoznata da u bio koje vrijeme mogu povući privolu, što neće imati utjecaj na zakonitost obrade mojih osobnih podataka temeljem iste prije njezina povlačenja. Nadalje sam upoznat/upoznata da sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka mogu koristiti svoja prava i dobiti potvrdu o obradi svojih osobnih podataka, pravo na uvid u svoje osobne podatke, pravo na ispravak ili dopunu osobnih podataka, pravo na brisanje osobnih podataka, pravo na prigovor daljnjoj ili prekomjernoj obradi te pravo na prijenos mojih osobnih podataka

 

Više informacija o obradi osobnih podataka dostupno je na službenoj web stranici KONZUM-a te se mogu obratiti na email adresu: zop@konzum.hr ili putem pošte na adresu: KONZUM plus d.o.o., Marijana Čavića 1/a, Zagreb.

   

Također sam upoznat/upoznata da mogu podnijeti pritužbu na obradu svojih osobnih podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

   

Svojim potpisom, osim davanja ovdje navedene Privole, ujedno potvrđujem da sam upoznat/a s obvezama iz Sponzorskog ugovora. Upoznat/a sam da prilikom održavanja takvih aktivnosti dolazi do nastanka fotografija i/ili videozapisa a koje je KONZUM ovlašten koristiti u svrhu vlastite promidžbe u sredstvima javnog priopćavanja temeljem gore navedenog Ugovora te se odričem svih prava na iste kao i eventualne naknade vezane za korištenje tih materijala.